Mbica

Mbica cia antû bakîrûtha mantû mwanya mwanya.

Tharaka people buying and selling in the market

Antû ba Tharaka bakîendia na bakîgûranagîra thokooni.

Tharaka people grazing

Antû ba Tharaka barîthîîtie

Aruti ngûgî ba project ya Tharaka bakîromba mbere bambîîria kûruta ngûgî.

Aana ba cukuru bagîceetha kîeniini.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.